git-repo 谷歌的多仓库管理

https://github.com/GerritCodeReview/git-repo

来自谷歌的多仓库管理工具

它可以帮你下载多个git仓库代码。

 

快速安装:

curl https://storage.googleapis.com/git-repo-downloads/repo > /usr/bin/repo

chmod a+x /usr/bin/repo

你可以很方便快捷的进行开发。

比如你有300个子仓库,你不可能一个个仓库去下载,你只能说借助一些自动化工具,比如repo来下载N个子仓库。

 

-j表示用几个进程拉代码,有多少内核可以配几个,比如我是4核cpu

repo sync  --force-sync --no-clone-bundle --no-tags -j4

分类: 默认 标签: 发布于: 2021-10-15 12:02:37, 更新于: 2021-12-20 17:26:15