github 无法访问,配置ssh ProxyCommand

公司不让访问github,怎么办。我们可以设置ssh 使用ProxyCommand来变着道儿访问github

~/.ssh/config这个文件修改如下

Host github.com
  ProxyCommand ssh -W %h:%p jump.host.com

 

把jump.host.com替换成你自己的ssh 机器,这样就会利用你的ssh机器,进行跳跃,访问github。

怎么样,是不是很简单,学会了没?

 

如果你的端口或者用户名不一样,你可能需要这样的

ProxyCommand ssh -W %h:%p -p 12232 [email protected]

 

分类: 默认 标签: 发布于: 2022-06-29 07:54:20, 更新于: 2022-07-07 10:14:35